top of page

โปรโมชั่น ไฮลักซ์รีโว่ (Hilux REVO) ทุกรุ่น

รีโว่ ตอนเดียว (Standard cap)
ราคาเริ่มต้น 
604,000 บาท

รีโว่ พรีรันเนอร์ และ 4x4 (Prerunner & 4x4)
ราคาเริ่มต้น 
724,000 บาท

รีโว่ Z Edition
ราคาเริ่มต้น 
619,000 บาท

856e5a885e8bb669621aa90a9318c8442a53e9499db478593daa687a66bedef2.png
Prerunner.png
Z Edition.png

รีโว่ ร็อคโค่ (Rocco)
ราคาเริ่มต้น 
936,000 บาท

รีโว่ GR Sport
ราคาเริ่มต้น 
889,000 บาท

aac265b925f930498bdf749b9959d865e32e83cb7569588b58297901f4c6bf8d.png
1603a458c311c537747d887545d289a1a76424bb5310753aa40ccfe796cbdd46 (1).png
bottom of page